??Léif Klienten, léif Frenn vum Miseler Wäin, mir dierfen Iech ganz härzlech op déi 21. Editioun vum Riesling Open wëllkomm heeschen. 

Dëse Riesling Open ass ganz besonneg fir eise Betieb, mir hun déi grouss Éier, d`Rieslingskinnigin 2022/23 kennt aus eisem Haus. ??

Folgende Programm hun mir Iech fir dëse Riesling Open opgestallt:

 

?Samschdes, den 17. September: vun 15:00 Auer un:

Offiziel Ouverture zu Ohn a Präsenz vun der néier Rieslingskinnigin Céline 

Dégustatioun vun Wäiner

Kaffistuff zu Gonsten vun der Association „Actions For Life Projects Larry Steffen“

Menu: Hâam-/ Kéisteller 

-> Réservatioun bis virum 13. September

 

?Sonndes, den 18. September: vun 12.00 – 14.30 Auer Mettegiessen:

Menu: Barbeque mat verschidde Zaloten ??

Kannermenu BBQ bis 12 Joer

Vegetaresch Lasagne

Kannermenu Lasagne bis 12 Joer

Dégustatioun vun Wäiner

Kaffistuff zu Gonsten vun der Association „Actions For Life Projects Larry Steffen“

Hâam-/ Kéisteller ab 16:00 Auer

Mettegiessen, Hâam- an Kéisteller 

-> Réservatioun bis virum 13. September

 

?? Dear customers, dear friends of Mosel wine, we welcome you to the 21st Riesling Open. The Riesling Queen 2022 is coming from our estate ??

Here is the programme we have compiled for you:

 

?Saturday 17 September: from 15:00 

Wine tasting

Dessert in honour of the „Actions For Life Projects Larry Steffen“ association (coffee offered by the „Actions For Life Projects“ association of Larry Steffen).

Menu: ham/cheese plate 

-> reservation until 13 September

 

?Dimanche 18 September: 12:00 – 14:30 Lunch:

Menu: Barbecue with different salads ??

Children’s menu BBQ up to 12 years old

Vegetarian lasagne

Children’s menu lasagne up to 12 years

Wine tasting 

Kaffistuff in honour of the Association „Actions For Life Projects Larry Steffen“ (coffee in honour of the Association „Actions For Life Projects Larry Steffen“).

Ham and cheese platter from 4 pm. 

-> reservation until 13 September.